Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Podmienky prevádzky portálu a zmluva so zákazníkom

Dátum:08.07.2014 14:56:15

Dôkladne sa teraz oboznámte s týmto dokumentom. Je to právny dokument so všetkými náležitosťami a dôsledkami. Ak potvrdíte tento dokument jeho odsúhlasením, vyplníte a odošlete registračný formulár, následne potvrdíte svoju registráciu, bude to znamenať, že bez výhrad súhlasíte s podmienkami tohoto dokumentu a stanete sa registrovaným zákazníkom portálu so všetkými právami aj povinnosťami jeho zákazníkov.

Toto je zmluva o prístupe na portál CERF.SK (ďalej len zmluva a portál), uzavretá medzi zákazníkom Portálu (Ďalej len zákazník) a prevádzkovateľom Portálu (ďalej len prevádzkovateľ), umožňujúca zákazníkovi prístup k rozšíreným údajom a možnostiam portálu, vrátane možnosti nakupovať prostredníctvom portálu produkty, prezentované na portále (ďalej len produkt).

Zákazníkom sa rozumie užívateľ služieb portálu, ktorý práve hodlá previesť svoju registráciu zákazníka portálu, číta tento dokument a hodlá využívať rozšírené služby portálu.

Prevádzkovateľom sa rozumie obchodno-sprostredkovateľská firma Ferdinand Rebro - o. s. f., registrovaná a sídliaca na území SR, Michalovská 17, 040 11 Košice, IČO: 107 877 63, kontaktná adresa: Námestie oceliarov 7, 040 15 Košice - Šaca, tel.: +421 948 883 990.

Produktom sa rozumie výrobok či služba, ktorých výrobcom a dodávateľom je tretia strana, pri ktorých prezentácii a následnom sprostredkovaní predaja na tomto portále musia byť dodržané podmienky výrobcu a dodávateľa všetkými zúčastnenými stranami.

1. Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je oboznámenie zákazníka s podmienkami prevádzkovania portálu stanovenými prevádzkovateľom a ich odsúhlasenie zákazníkom.

Predmetom Zmluvy je aj umožnenie prístupu Zákazníkovi do Zákazníckej zóny portálu a určenie jeho práv a povinností, ktoré súvisia s týmto prístupom.

Predmetom zmluvy je tiež súhlas zákazníka portálu s tým, že bude akceptovať oficiálne obchodné podmienky nakupovania produktov stanovených výrobcami a dodávateľmi, ktorých produkty tento portál prezentuje, za predpokladu že ich zákazník bude prostredníctvom tohoto portálu nakupovať.

Predmetom zmluvy je následne aj prípadné sprostredkovanie podpisu zmluvy koncového spotrebiteľa či distribútora prezentovaných produktov so spoločnosťou výrobcu či dodávateľa príslušných produktov, za predpokladu, že si to zákazník praje.

2. Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu

Zákazníkom portálu sa môže stať akákoľvek osoba, ktorá je právne spôsobilá na úkony s tým súvisiace. Spôsobilosť sa posudzuje individuálne na základe občiansko-právnych predpisov SR a EÚ.

Náhodný užívateľ, ktorý je neregistrovaným používateľom portálu, má prístup k voľným údajom na portále a nemôže prostredníctvom portálu nakupovať prezentované produkty.

Zákazník, ktorý je registrovaným užívateľom portálu, má navyše prístup k údajom v zákazníckej zóne portálu. Môže nakupovať prostredníctvom portálu prezentované produkty za ceny koncového spotrebiteľa v zmysle oficiálnych obchodných podmienok spoločnosti výrobcu a dodávateľa príslušných produktov.

Zákazník, ktorý je registrovaným distribútorom prezentovaných produktov, môže okrem prístupu k údajom v zákazníckej zóne nakupovať prostredníctvom portálu produkty za distribútorské ceny v zmysle oficiálnych obchodných podmienok spoločnosti výrobcu a dodávateľa príslušných produktov.

Prevádzkovateľ si vždy overí status zákazníka u spoločnosti výrobcu a dodávateľa príslušných produktov. Neoprávnený status uvedený zákazníkom pri registrácii alebo jej zmene bude prevádzkovateľom vždy odmietnutý.

Nákup produktov prostredníctvom portálu sa prevádza v rozsahu a spôsobom,ktoré stanovuje táto zmluva.

Zákazník sa všeobecne zaväzuje dodržiavať pravidlá prevádzkovania portálu, ktoré obsahuje táto zmluva, ako aj technické pokyny pri práci s portálom, ktoré obsahujú jednotlivé jeho stránky.

3. Registrácia a prístup do zákazníckej zóny portálu

Prevádzkovateľ umožní zákazníkovi prístup do zákazníckej zóny portálu v rozsahu zvoleného typu registrácie a to ihneď po vyplnení, odoslaní a odsúhlasení registračného formulára.

Ak je podmienkou zvoleného typu registrácie zákazníka úhrada registračného poplatku alebo nákup prezentovaných produktov, účinnosť takéhoto typu registrácie začne dňom zaregistrovania úhrady príslušných finančných prostriedkov na účte prevádzkovateľa. Do tej doby sa považuje jeho registrácia za registráciu koncového spotrebiteľa a produkty prostredníctvom tohoto portálu nakupuje za spotrebiteľské ceny.

Zákazník má okamžite od potvrdenia svojej registrácie prístup k rozšírenej databáze informácií portálu, ktoré sú k dispozícii iba registrovaným zákazníkom.

Zákazník sa zaväzuje nešíriť nijakým spôsobom údaje v zákazníckej zóne portálu neregistrovaným zákazníkom.

4. Podmienky používania služieb v zákazníckej zóne portálu

Zákazník sa zaväzuje na portále zverejňovať iba pravdivé a nezavádzajúce informácie. Zákazníkom zverejnené informácie na portále nesmú tiež obsahovať žiadne podnety na národnostnú, rasovú a inú neznášanlivosť, ani nesmú nijako narušovať ľudské práva dotknutých osôb. Musia byť v súlade so základnými morálnymi pravidlami civilizovanej spoločnosti a musia byť v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ.

Kopírovať alebo akokoľvek používať texty a obrázky stránok z tohoto portálu alebo šíriť ich ďalej môže zákazník iba za predpokladu, že súčasťou kópie bude jasne špecifikovaný zdroj obsahu kópie. V prípade používania kópie na webovských stránkach musí byť tento zdroj uvedený ako funkčný odkaz na hlavnú stránku tohoto portálu a musí byť uvedený v tvare: http://www.cerf.sk

Prevádzkovateľ vylučuje svoju zodpovednosť za prípadné škody, ktoré komukoľvek vzniknú použitím takýchto zverejnených informácií. Prevádzkovateľ pri treťom opakovanom zistení porušenia týchto zásad okamžite znemožní prístup zákazníkovi do zákazníckej zóny portálu a zruší jeho registráciu na portále.

Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za žiadny názor ani skutok, ktorý vyjadrí, alebo vykoná registrovaný zákazník na stránkach portálu. V rámci svojich možností odstráni z portálu inkriminované príspevky. Zákazník je povinný upozorniť prevádzkovateľa na prípadné porušenie týchto zásad inými zákazníkmi.

5. Podmienky sprostredkovania predaja produktov na portále

Základnou podmienkou predaja prezentovaných produktov na tomto portále je oboznámenie sa zákazníka s oficiálnymi podmienkami predaja produktov spoločnosti ich výrobcu či dodávateľa. Zákazník vyplnením a odoslaním objednávky produktov prostredníctvom portálu bezvýhradne súhlasí s týmito podmienkami predaja.

Prevádzkovateľ umožní nákup prezentovaných produktov registrovaným zákazníkom v práve platných cenách v závislosti od ich statusu v zmysle aktuálnych oficiálnych podmienok predaja spoločnosti výrobcu či dodávateľa príslušných produktov.

Zákazník môže uskutočniť osobný odber objednaných produktov priamo u prevádzkovateľa za predpokladu, že bola úhrada za produkty vopred zaregistrovaná na peňažnom účte prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ odošle klasickou poštou, alebo pomocou zásielkových spoločností objednané produkty za predpokladu, že prevádzkovateľ eviduje platbu za produkty a služby na svojom účte.

Prevádzkovateľ nezasiela objednané produkty zákazníkom na dobierku, pretože sa tento spôsob dodávky prevádzkovateľovi neosvedčil.

Prevádzkovateľ má nárok na úhradu poštovného a balného v zmysle aktuálneho cenníka služieb portálu.

6. Uzavretie spotrebiteľskej alebo distribútorskej zmluvy s výrobcom

Zákazník nájde aktuálne oficiálne znenie spotrebiteľských alebo distribútorskych zmlúv ako aj oficiálne obchodné podmienky predaja prezentovaných produktov na portále, vždy v časti Galéria / Dôležité dokumenty. Pred zvolením si registrácie typu spotrebiteľ alebo distribútor je zákazník zaviazaný oboznámiť sa detailne s týmito verejne dostupnými dokumentami spoločností výrobcu či dodávateľa produktov.

Prevádzkovateľ zákazníkovi sprostredkuje podpísanie oficiálnej zmluvy spotrebiteľa či distribútora so spoločnosťou daného výrobcu či dodávateľa príslušných produktov, v zmysle ich oficiálnych obchodných podmienok.

Podmienkou uzavretia takejto distribútorskej zmluvy je zaregistrovanie úhrady finančných prostriedkov za príslušný typ zmluvy, prípadne za nákup príslušných produktov podľa podmienok zmluvy, na peňažnom účte prevádzkovateľa.

Po uskutočnení úhrady prevádzkovateľ zákazníkovi zašle príslušnú zmluvu na podpis. Jej podpísaním zákazníkom a spätným odoslaním prevádzkovateľovi, ako aj následnou registráciou zmluvy u spoločnosti výrobcu či dodávateľa sa zákazník stáva jeho registrovaným partnerom, so všetkými právami a povinnosťami zmluvného partnera, v zmysle jeho oficiálnych obchodných podmienok.

7. Časový harmonogram rôznych udalostí

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára alebo objednávky na spracovanie má zákazník 3 dni na potvrdenie svojej požiadavky. Po tomto čase bude nepotvrdená požiadavka z portálu zrušená.

Po obdržaní požiadavky na registráciu alebo objednávky produktov má prevádzkovateľ 3 dni na spätné potvrdenie alebo zamietnutie zákazníkom odoslanej požiadavky.

Na úhradu finančných prostriedkov za zmluvu spotrebiteľa či distribútora, na úhradu sumy za objednané produkty, ako aj iných objednaných služieb portálu má zákazník 14 dní od potvrdenia zákazníkovej požiadavky prevádzkovateľom. 3 dni po tomto termíne bude v prípade registrácie požiadavka zrušená, alebo v prípade objednávky produktov neuhradená objednávka stornovaná.

Na odoslanie objednaných produktov zákazníkovi poštovou službou má prevádzkovateľ 7 dní od zaregistrovania úhrady na svojom peňažnom účte.

Na vybavenie akejkoľvek reklamácie má prevádzkovateľ 30 dní od jej písomného podania zákazníkom.

Na vybavenie akýchkoľvek písomností , reakcií na podnety, sťažností a iných požiadaviek, má prevádzkovateľ 30 dní od ich písomného podania zákazníkom.

8. Všeobecné záverečné ustanovenia

Všetky práva a povinnosti v obchodnom styku zákazníka s prevádzkovateľom sa okrem tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom SR a príslušnými ustanoveniami SR a EU.

Zákazník aj prevádzkovateľ majú právo kedykoľvek zrušiť registráciu zákazníka na tomto portále, čím táto zmluva stratí svoju platnosť. Výpovedná lehota je 30 dní od písomného podania výpovede a vysporiadania všetkých vzájomných finančných záväzkov zákazníka a prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže jednostranne zrušiť registráciu zákazníkovi s okamžitou platnosťou ak sú na to podmienky, vyplívajúce z nedodržania podmienok tejto zmluvy.

Výpoveď tejto zmluvy, alebo okamžité zrušenie prístupu do zákazníckej zóny portálu zákazníkovi, nemá vpliv na zmluvné vzťahy uzavreté medzi zákazníkom a tretími stranami počas platnosti tejto zmluvy, ani na vykonateľnosť všetkých práv a povinností, stanovených týmito zmluvnými vzťahmi.

Zákazník aj prevádzkovateľ sa zaväzujú spĺňať si svoje vzájomné záväzky, vyplívajúce z tejto zmluvy bez otáľania a dobrovoľne. Akékoľvek prípadné spory sa zaväzujú riešiť v prvom rade osobnou dohodou a v najhoršom prípade mediáciou.

Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom vyplnenia a odoslania registračného formulára zákazníka na spracovanie a následného potvrdenia registrácie zákazníkom.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: