Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Technické parametre energetického potenciálu človeka

Dátum:19.3.2012 15:37:47

Jemnoúrovňové elektromagnetické vibrácie organizmu človeka sú technicky merateľné, čo sa - ako sme už videli - často využíva na veľmi podrobnú diagnostiku a tiež terapiu ochorení jednotlivých orgánov. Povedzme si teda niečo o technických parametroch tohoto energetického potenciálu, aby sme si ukázali s akými intenzitami máme dočinenia.

Obrázok 1
Na obrázku: Výstup EEG dvoch párových signálov pri epileptickom záchvate.

Súčasné merania ukazujú, že napríklad akupunktúrne body (vo svojej základnej štruktúre je ich 365 a v skutočnosti je ich oveľa viac) sú v podstate miniatúrne zdroje elektrického prúdu. Laboratórne sa zistilo, že tieto body dokážu meniť svoje elektrické vlastnosti (čo znamená, že sú ovplyvniteľné) pod vplyvom elektromagnetického poľa, rádioaktívneho poľa a elektrickej, tepelnej či svetelnej energie, teda externými vplyvmi súvisiacimi s pôsobením tretej interakcie - elektromagnetickej sily. To, že sa jedná o skutočne jemnoúrovňový elektromagnetický potenciál, nasvedčujú zistenia po uskutočnených meraniach.
Obrázok 2
Na obrázku: Niektoré akupunktúrne body na ruke.

Akupunktúrny bod je elektricky zaujímavý. Má napríklad 10-krát menší odpor ako jeho okolie (je udávaný hodnotami 1 až 300 kiloohmov, pričom optimálne sú hodnoty jeho odporu okolo 80 kiloohmov). Je teda podstatne vodivejší než koža. Tvorí vodivý kanál a okolitá koža slúži ako izolant zabraňujúci nekontrolovaným energetickým impulzom. Je v našich možnostiach merať prúd vytekajúci z akupunktúrnych bodov. Odborníci konštatovali, že má hodnotu asi 3 mikroampéry a záporný pól jeho napätia je orientovaný smerom k povrchu tela. Ako sme už videli, pokojový elektrický potenciál neurónov dosahuje okolo -0,07 V a maximálny jednorázový akčný potenciál neurónov dosahuje iba hodnotu +0,03 V.
Obrázok 3
Na obrázku: Jednoduchá štruktúra meridiánov tela.

V akupunktúrnych bodoch sú zakončené energetické dráhy (známe ako meridiány), ktoré sú zároveň dobrými a nesmierne citlivými vodičmi nízkofrekvenčných elektrických prúdov, roznášajúcimi energiu do všetkých častí tela a jeho orgánov. Dielektrická konštanta tela je omnoho vyššia než konštanta vzduchu, preto telo a najmä hlava, zvyšuje intenzitu elektromagnetického poľa, spôsobeného týmito pretekajúcimi prúdmi. Výskumom s použitím gamagrafie sa potvrdilo, že prirodzené premiestňovacie miesta bioenergie sú práve meridiány, ktoré prechádzajú ľudským telom, celý jeho nervový systém a tiež koncové body tela (špičky prstov), z ktorých sa preto dá snímať aura pomocou už spomínanej Kirlianovej fotografie. Hlavnými rezervoármi energie plynúcej v meridiánoch sú točiace energetické víri vstupujúce a vystupujúce pozdĺž chrbtice z tela, známe ako čakry (v základnej štruktúre ich je 7, v skutočnosti je ich omnoho viac).
Obrázok 4
Na obrázku: Zjednodušená štruktúra základných energetických centier - čakier.

Systematickým meraním môžeme zistiť, že elektrický odpor akupunktúrnych bodov nie je stály, ale mení sa zo zdravotným stavom organizmu a jednotlivých jeho orgánov. V prípade, že sa odpor zníži či zvýši, nemusíme hneď pozorovať ujmu na zdraví. Potvrdilo sa, že je to minimálne znamenie, ktoré signalizuje že v organizme sa niečo deje. Obdobie, keď sa porucha prejavuje iba na energetickej úrovni je pomerne dlhé. V tomto období môžeme celkom ľahko predísť prepuknutiu samotného ochorenia. Základy diagnostiky pomocou merania energetickej bilancie v akupunktúrnych bodoch položil v 50. rokoch minulého storočia Dr. Reinhard Voll. Jeho skúsenosti, ako aj skúsenosti terapeutov z celého sveta dnes svedčia o tom, že správne stimulovanie energetického potenciálu akupunktúrnych dráh cez akupunktúrne body dokáže pomôcť nastoliť rovnováhu v činnosti jednotlivých bunkových štruktúr (orgánov), čím sa priamo podnieti ich správne fungovanie.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: