Titulná časť stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
Ľudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová časť stránky:

Egyptská škola Mistérií

Dátum:18.3.2012 10:25:03

V priebehu dejín Egypta bola založená takzvaná Škola Mistérií, ktorá zabezpečovala aby nasledujúce generácie kňazov odovzdávali ľuďom všetky potrebné informácie.

Okolo chrámových centier budovali kňazi svoju zem, zatiaľčo v ich vnútri školili svojich žiakov v uznávané osobnosti, schopné viesť svoj ľud. Žiakov si vyberali spomedzi egypťanov podľa ich úrovne uvedomenia a citlivosti. Učili ich vedám, umeniu, náboženstvu a filozofii. Trénovali ich sebakontrolu, a správne užívanie energie bez jej zbytočného plýtvania. Vysvetľovali im dôležitosť rešpektu a slobodnej vôle. To všetko zabezpečilo pokračovanie ich kňazskej kasty.
Štúdium kňaza trvalo najmenej 21 rokov. V každom s týchto chrámových centier študenti ostávali po dlhšiu dobu, aby tak po zvládnutí cieľa postúpili do ďalšieho chrámového centra pozdĺž Nílu.
Základný stupeň trval 7 rokov. Počas neho sa študenti naučili základné znalosti vesmíru a tiež ovládať najnižšie energetické centrá svojho tela. Zbavovali sa strachu zo smrti, pretože smrť bola bránou do ďalšieho stupňa reinkarnácie. Učili sa ovládať svoje orgány v chrámových miestnostiach, rozmiestnených rovnako, ako orgány tela. Boli vybudované podporné chrámové strediská, zasväcované určitým konkrétnym vlastnostiam, ktoré okrem svojich symbolov a názvov podporovali ich ovládanie. Iné zasa učili študentov rôznym činnostiam alebo vedeckým disciplínam. Pozorovali sa napríklad hviezdy a energia, ktorú svojou konštaláciou vyžarovali, alebo sa učili sebakontrole a ovládaniu svojich vášní, pocitov, nálad a energie, či predvídať a brániť prírodným katastrofám a podobne.
Ďalších 7 rokov študovali pravú hemisféru mozgu, inteligenciu a srdce. Hľadali rozdiel medzi myslením a meditáciou. Mysli ako takej ako aj jej koncepcii bol zasvätený napríklad podporný chrám v Karnaku. Učili sa mentálnej komunikácii (telepatie), umeniu porovnávať, ovládať hladinu vedomia, emocionálnu rovnováhu a dosahovať to svojim osobným rozhodnutím.
Chrámy mali k dispozícii bohaté knižnice, ktoré uchovávali vedomosti v rozsahu svojho okruhu poskytovaných informácií. Škola mistérií zahŕňala tri úrovne poznávania jej študentov:
1. Základné informácie, poskytované všetkým obyvateľom. Učili sa pomocou príbehov plných symbolov a fantastických postáv. Zápletka a poučenie z nich museli byť ľahko pochopiteľné.
2. Informácie pre ľudí s vyšším stupňom vedomia. Základné informácie sa rozvádzali do podrobností a používali sa k tomu náčrty na stenách chrámov. Poznávali postavy príbehov, ich pohnútky a analyzovali ich postoje a jednanie. Učili sa čítať symboly.
3. Informácie z tajného kódu symbolov len pre kňazov a učiteľov. Boli to napr. informácie o dôležitých energiách a silách, ako ich ukladať a využívať k všeobecnému prospechu. Taktiež informácie o tom, ako sa premiestniť v čase, aby bolo možné nahliadnuť do minulých reinkarnácií pre zistenie potrebných informácií. Dôležitým prvkom bolo pochopenie vibrácie duší, kde sťahovanie znamená príjmať a rozťahovanie zasa dávať. Učili sa zákonitosti práce s energiou a jej prúdením v tele. Dôležitú energiu získavali v pyramídach, ktoré využívali rezonančné technológie a piezoelektrický jav kremeňa k jej koncentrácii z atmosféry, zosilneniu a premene na akustické signály. Takto postupne spoznávali všetkých 7 úrovní vedomia. Zvládnutie poslednej úrovne vedomia malo v určitej úrovni za následok nevratnú premenu a cieľovú dokonalosť v procese reinkarnácie bytosti, ktorá vyžarovala najvyššiu formu lásky.
Obrázok 9
Najvyšší stupeň poznania zahŕňal základné poznatky o vesmíre a o základných štruktúrach do ktorých sa zlučuje energia a hmota. Tieto čisté formy označujeme dnes ako Platónske telesá. Ide o 5 polygonov, ktoré majú zhodné strany a uhly a vychádzajú z rovnostranných trojuholníkov bez jedinej známky pnutia. Využitím týchto foriem dokázali vytvoriť rezonanciu a koncentrovať energiu, čím zvýšili otvorenosť svojej mysle a dostali sa tak do stavu supravodivosti a mohli obmedziť pôsobenie gravitačnej sily.

Dnes sa vie, že zem má neuralgické body, tzv. diamagnetické uzly, na ktorých je možné obmedziť pôsobenie gravitačnej sily zeme a kde môže vzniknúť supravodivosť. Supravodivosť dovoľuje zvýšiť, ale aj znížiť príťažlivú silu. Napríklad zvýšením váhy kamenných kvádrov mohli dosiahnuť ich zakopanie do zeme bez toho, aby s nimi museli pohnúť. Naopak zníženie ich váhy mohlo uľahčiť ich prevoz zo vzdialených kameňolomov. Poznali mimo to aj výrobu betónu, ktorý mal podobné zloženie ako skala. Popis výroby sa našiel na ostrove Sehel. Jedná sa o tzv. geopolimery.

Zobraziť komentáre k článku (0)

Späť do zoznamu

Záverečná časť stránky: