Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

GDPR a ochrana osobných údajov na našom portále

Dátum:26.06.2018 12:45:23

Ferdinand Rebro - O.S.F., so sídlom Michalovská 17, 040 11 Košice (SR), IČO 10787763, informujeme týmto Vás, našich partnerov, o spracovávaní a ochrane Vašich osobných údajov na našom portále cerf.sk, s ciežom zabezpeči transparentnos ich spracovania a splnenia legislatívnych povinností, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR).

CERF.SK vo vzahu k osobným údajom

Vo vzahu k nami spracúvaným osobným údajom sme primárne v pozícii správcu. Sú prípady, kedy môžeme by tiež v pozícii spracovateža, avšak v takom prípade s Vami uzatvárame, ako so správcom, zmluvu o spracovaní osobných údajov. V prípadoch, keď k Vašim dátam pristupujeme iba náhodne v rámci poskytovania služieb, nie sme v zmysle GDPR spracovatežom osobných údajov.

Aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo?

V rámci našej činnosti môžeme spracováva Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, prípadne z verejných zdrojov. Ide najmä o:

• názov spoločnosti, meno a priezvisko, pracovné zaradenie, adresa, e-mail, telefón, číslo účtu a názov banky, IČO a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikácii v rámci ponuky a predaja našich produktov a služieb tak, aby sme mohli riadne plni naše zmluvné záväzky a zároveň Vás informova o novinkách v rámci našich produktov a služieb, čo je naším oprávneným záujmom. Samozrejmosou je, že odoberanie noviniek môžete kedykožvek odmietnu.

• informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom logistiky portálu. Informácie, ktoré sú získané prostredníctvom Vášho internetového prehliadača vo chvíli, keď navštívite naše webové stránky, sú spravidla využívané systémom portálu pre zlepšenie Vášho užívatežského zážitku tak, že umožní systému si Vás pamäta buď striktne po dobu trvania Vašej návštevy (počas trvania session), alebo si Vás v ojedinelých prípadoch bude pamäta pre viac Vašich návštev. Využívaním našich stránok nám dávate súhlas k využitiu údajov logistiky tak, ako sme to popísali vyššie. Ak si neželáte aby sa údaje logistiky zapisovali na server portálu, alebo by ste radi zastavili ukladanie logistiky Vašich session aj v budúcnosti, nepoužívajte prosíme naše webové stránky, resp. Neprihlasujte sa do ich privátnej zóny.

Ak budeme chcie Vaše údaje z nejakého dôvodu odovzda našim partnerom, prípadne ich využi na Vaše informovanie o novinkách, ktoré priamo nesúvisia s našimi produktmi a službami, vždy si od Vás pre tento účel vyžiadame osobitný súhlas.

Komu poskytujeme Vaše údaje?

S Vašimi údajmi sa môže zoznámi nᚠspracovatež, ktorého využívame pre spracovanie daňovej, účtovnej a mzdovej evidencie, ale vždy máme s týmto subjektom uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s GDPR. Do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Vaše údaje neposkytujeme.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje budeme uchováva po dobu účelu ich spracovávania, teda po dobu trvania Zmluvy o poskytovaní produktov a služieb na našom portále cerf.sk a ďalej po dobu, ktorú vyžadujú príslušné právne predpisy (najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH hoci nie sme platcami DPH), respektíve vzhžadom k nášmu oprávnenému záujmu na ochranu našich práv v prípade reklamácií či možných sporov, teda po dobu priebehu príslušných premlčacích lehôt.

Aké máte práva na CERF.SK?

V súlade s GDPR máte nasledujúce práva:

• ak realizujeme niektoré zo spracovávania Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykožvek odvola, a to na nižšie uvedených kontaktných miestach;

• na prístup k Vašim osobným údajom, za účelom zisti, aké osobné údaje o Vás spracovávame;

• na opravu nesprávnych osobných údajov;

• na vymazanie osobných údajov, tam kde je to oprávnené a možné;

• na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch, predpokladaných GDPR v súlade s článkom 18;

• na získanie čitatežnej štruktúry evidovaných osobných údajov v prípade, že sa spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe Zákona, alebo v súvislosti s poskytovaním služieb na základe Zmluvy alebo na základe Vášho súhlasu vykonáva automatizovane;

• namieta proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a to najmä v prípadoch, kedy ste nemohli ovplyvni ich spracovanie (napr. V prípade nášho oprávneného záujmu);

• neby predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka;

• ak si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obráti so sažnosou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pozrie si ďalšie podrobnosti

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Bezpečnos osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Základom je, že všetci naši pracovníci alebo zmluvní spracovatelia, sú viazaní mlčanlivosou a sú školení na problematiku bezpečnosti pri spracovávaní informácií a ochrany osobných údajov. Striktne riadime prístupové oprávnenia - na úrovni fyzického aj logického prístupu k osobným údajom. Priebežne vykonávame analýzu rizík bezpečnosti uložených informácií a na základe tejto analýzy navrhujeme a prijímame potrebné opatrenia.

Vaša osobná zodpovednos

Pokiaž ide o osobné údaje a dáta, ktoré Vy vkladáte do formulárov na našom portále cerf.sk, či už sú to údaje Vaše osobné, alebo údaje tretích subjektov, berte prosím na vedomie, že ste ich správcovia v zmysle GDPR a podža toho musíte s údajmmi taktiež naklada, teda najmä dodržiava všetky princípy ich spracovania ako sú bližšie popísané v článku 5 GDPR.

Kde získate Ďalšie informácie?

Ak Vám čokožvek nebude jasné alebo sa chcete čokožvek opýta. či zabezpeči nápravu v oblasti ochrany osobných údajov na našom portále, kontaktujte nás na e-mailovej adrese admin@cerf.sk, telefonicky na tel. čísle +421 948 883 990, alebo písomne na našej kontaktnej adrese: Ferdinand Rebro, Námestie oceliarov 7, 040 15 Košice-Šaca.

Zobrazi komentáre k článku (0)

Spä do zoznamu

Záverečná čas stránky: