Titulná čas stránky:

Logo portálu

Hlavná navigácia stránky:

Ponuka portálu
Domov
Informácie
źudia
Kontakty
Pomocník

Obsahová čas stránky:

Podmienky prevádzky portálu a zmluva so zákazníkom

Dátum:08.07.2014 14:56:15

Dôkladne sa teraz oboznámte s týmto dokumentom. Je to právny dokument so všetkými náležitosami a dôsledkami. Ak potvrdíte tento dokument jeho odsúhlasením, vyplníte a odošlete registračný formulár, následne potvrdíte svoju registráciu, bude to znamena, že bez výhrad súhlasíte s podmienkami tohoto dokumentu a stanete sa registrovaným zákazníkom portálu so všetkými právami aj povinnosami jeho zákazníkov.

Toto je zmluva o prístupe na portál CERF.SK (ďalej len zmluva a portál), uzavretá medzi zákazníkom Portálu (Ďalej len zákazník) a prevádzkovatežom Portálu (ďalej len prevádzkovatež), umožňujúca zákazníkovi prístup k rozšíreným údajom a možnostiam portálu, vrátane možnosti nakupova prostredníctvom portálu produkty, prezentované na portále (ďalej len produkt).

Zákazníkom sa rozumie užívatež služieb portálu, ktorý práve hodlá previes svoju registráciu zákazníka portálu, číta tento dokument a hodlá využíva rozšírené služby portálu.

Prevádzkovatežom sa rozumie obchodno-sprostredkovatežská firma Ferdinand Rebro - o. s. f., registrovaná a sídliaca na území SR, Michalovská 17, 040 11 Košice, IČO: 107 877 63, kontaktná adresa: Námestie oceliarov 7, 040 15 Košice - Šaca, tel.: +421 948 883 990.

Produktom sa rozumie výrobok či služba, ktorých výrobcom a dodávatežom je tretia strana, pri ktorých prezentácii a následnom sprostredkovaní predaja na tomto portále musia by dodržané podmienky výrobcu a dodávateža všetkými zúčastnenými stranami.

1. Predmet Zmluvy

Predmetom zmluvy je oboznámenie zákazníka s podmienkami prevádzkovania portálu stanovenými prevádzkovatežom a ich odsúhlasenie zákazníkom.

Predmetom Zmluvy je aj umožnenie prístupu Zákazníkovi do Zákazníckej zóny portálu a určenie jeho práv a povinností, ktoré súvisia s týmto prístupom.

Predmetom zmluvy je tiež súhlas zákazníka portálu s tým, že bude akceptova oficiálne obchodné podmienky nakupovania produktov stanovených výrobcami a dodávatežmi, ktorých produkty tento portál prezentuje, za predpokladu že ich zákazník bude prostredníctvom tohoto portálu nakupova.

Predmetom zmluvy je následne aj prípadné sprostredkovanie podpisu zmluvy koncového spotrebiteža či distribútora prezentovaných produktov so spoločnosou výrobcu či dodávateža príslušných produktov, za predpokladu, že si to zákazník praje.

2. Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu

Zákazníkom portálu sa môže sta akákožvek osoba, ktorá je právne spôsobilá na úkony s tým súvisiace. Spôsobilos sa posudzuje individuálne na základe občiansko-právnych predpisov SR a EÚ.

Náhodný užívatež, ktorý je neregistrovaným používatežom portálu, má prístup k vožným údajom na portále a nemôže prostredníctvom portálu nakupova prezentované produkty.

Zákazník, ktorý je registrovaným užívatežom portálu, má navyše prístup k údajom v zákazníckej zóne portálu. Môže nakupova prostredníctvom portálu prezentované produkty za ceny koncového spotrebiteža v zmysle oficiálnych obchodných podmienok spoločnosti výrobcu a dodávateža príslušných produktov.

Zákazník, ktorý je registrovaným distribútorom prezentovaných produktov, môže okrem prístupu k údajom v zákazníckej zóne nakupova prostredníctvom portálu produkty za distribútorské ceny v zmysle oficiálnych obchodných podmienok spoločnosti výrobcu a dodávateža príslušných produktov.

Prevádzkovatež si vždy overí status zákazníka u spoločnosti výrobcu a dodávateža príslušných produktov. Neoprávnený status uvedený zákazníkom pri registrácii alebo jej zmene bude prevádzkovatežom vždy odmietnutý.

Nákup produktov prostredníctvom portálu sa prevádza v rozsahu a spôsobom,ktoré stanovuje táto zmluva.

Zákazník sa všeobecne zaväzuje dodržiava pravidlá prevádzkovania portálu, ktoré obsahuje táto zmluva, ako aj technické pokyny pri práci s portálom, ktoré obsahujú jednotlivé jeho stránky.

3. Registrácia a prístup do zákazníckej zóny portálu

Prevádzkovatež umožní zákazníkovi prístup do zákazníckej zóny portálu v rozsahu zvoleného typu registrácie a to ihneď po vyplnení, odoslaní a odsúhlasení registračného formulára.

Ak je podmienkou zvoleného typu registrácie zákazníka úhrada registračného poplatku alebo nákup prezentovaných produktov, účinnos takéhoto typu registrácie začne dňom zaregistrovania úhrady príslušných finančných prostriedkov na účte prevádzkovateža. Do tej doby sa považuje jeho registrácia za registráciu koncového spotrebiteža a produkty prostredníctvom tohoto portálu nakupuje za spotrebitežské ceny.

Zákazník má okamžite od potvrdenia svojej registrácie prístup k rozšírenej databáze informácií portálu, ktoré sú k dispozícii iba registrovaným zákazníkom.

Zákazník sa zaväzuje nešíri nijakým spôsobom údaje v zákazníckej zóne portálu neregistrovaným zákazníkom.

4. Podmienky používania služieb v zákazníckej zóne portálu

Zákazník sa zaväzuje na portále zverejňova iba pravdivé a nezavádzajúce informácie. Zákazníkom zverejnené informácie na portále nesmú tiež obsahova žiadne podnety na národnostnú, rasovú a inú neznášanlivos, ani nesmú nijako narušova žudské práva dotknutých osôb. Musia by v súlade so základnými morálnymi pravidlami civilizovanej spoločnosti a musia by v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ.

Kopírova alebo akokožvek používa texty a obrázky stránok z tohoto portálu alebo šíri ich ďalej môže zákazník iba za predpokladu, že súčasou kópie bude jasne špecifikovaný zdroj obsahu kópie. V prípade používania kópie na webovských stránkach musí by tento zdroj uvedený ako funkčný odkaz na hlavnú stránku tohoto portálu a musí by uvedený v tvare: http://www.cerf.sk

Prevádzkovatež vylučuje svoju zodpovednos za prípadné škody, ktoré komukožvek vzniknú použitím takýchto zverejnených informácií. Prevádzkovatež pri treom opakovanom zistení porušenia týchto zásad okamžite znemožní prístup zákazníkovi do zákazníckej zóny portálu a zruší jeho registráciu na portále.

Prevádzkovatež taktiež nezodpovedá za žiadny názor ani skutok, ktorý vyjadrí, alebo vykoná registrovaný zákazník na stránkach portálu. V rámci svojich možností odstráni z portálu inkriminované príspevky. Zákazník je povinný upozorni prevádzkovateža na prípadné porušenie týchto zásad inými zákazníkmi.

5. Podmienky sprostredkovania predaja produktov na portále

Základnou podmienkou predaja prezentovaných produktov na tomto portále je oboznámenie sa zákazníka s oficiálnymi podmienkami predaja produktov spoločnosti ich výrobcu či dodávateža. Zákazník vyplnením a odoslaním objednávky produktov prostredníctvom portálu bezvýhradne súhlasí s týmito podmienkami predaja.

Prevádzkovatež umožní nákup prezentovaných produktov registrovaným zákazníkom v práve platných cenách v závislosti od ich statusu v zmysle aktuálnych oficiálnych podmienok predaja spoločnosti výrobcu či dodávateža príslušných produktov.

Zákazník môže uskutočni osobný odber objednaných produktov priamo u prevádzkovateža za predpokladu, že bola úhrada za produkty vopred zaregistrovaná na peňažnom účte prevádzkovateža.

Prevádzkovatež odošle klasickou poštou, alebo pomocou zásielkových spoločností objednané produkty za predpokladu, že prevádzkovatež eviduje platbu za produkty a služby na svojom účte.

Prevádzkovatež nezasiela objednané produkty zákazníkom na dobierku, pretože sa tento spôsob dodávky prevádzkovatežovi neosvedčil.

Prevádzkovatež má nárok na úhradu poštovného a balného v zmysle aktuálneho cenníka služieb portálu.

6. Uzavretie spotrebitežskej alebo distribútorskej zmluvy s výrobcom

Zákazník nájde aktuálne oficiálne znenie spotrebitežských alebo distribútorskych zmlúv ako aj oficiálne obchodné podmienky predaja prezentovaných produktov na portále, vždy v časti Galéria / Dôležité dokumenty. Pred zvolením si registrácie typu spotrebitež alebo distribútor je zákazník zaviazaný oboznámi sa detailne s týmito verejne dostupnými dokumentami spoločností výrobcu či dodávateža produktov.

Prevádzkovatež zákazníkovi sprostredkuje podpísanie oficiálnej zmluvy spotrebiteža či distribútora so spoločnosou daného výrobcu či dodávateža príslušných produktov, v zmysle ich oficiálnych obchodných podmienok.

Podmienkou uzavretia takejto distribútorskej zmluvy je zaregistrovanie úhrady finančných prostriedkov za príslušný typ zmluvy, prípadne za nákup príslušných produktov podža podmienok zmluvy, na peňažnom účte prevádzkovateža.

Po uskutočnení úhrady prevádzkovatež zákazníkovi zašle príslušnú zmluvu na podpis. Jej podpísaním zákazníkom a spätným odoslaním prevádzkovatežovi, ako aj následnou registráciou zmluvy u spoločnosti výrobcu či dodávateža sa zákazník stáva jeho registrovaným partnerom, so všetkými právami a povinnosami zmluvného partnera, v zmysle jeho oficiálnych obchodných podmienok.

7. Časový harmonogram rôznych udalostí

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára alebo objednávky na spracovanie má zákazník 3 dni na potvrdenie svojej požiadavky. Po tomto čase bude nepotvrdená požiadavka z portálu zrušená.

Po obdržaní požiadavky na registráciu alebo objednávky produktov má prevádzkovatež 3 dni na spätné potvrdenie alebo zamietnutie zákazníkom odoslanej požiadavky.

Na úhradu finančných prostriedkov za zmluvu spotrebiteža či distribútora, na úhradu sumy za objednané produkty, ako aj iných objednaných služieb portálu má zákazník 14 dní od potvrdenia zákazníkovej požiadavky prevádzkovatežom. 3 dni po tomto termíne bude v prípade registrácie požiadavka zrušená, alebo v prípade objednávky produktov neuhradená objednávka stornovaná.

Na odoslanie objednaných produktov zákazníkovi poštovou službou má prevádzkovatež 7 dní od zaregistrovania úhrady na svojom peňažnom účte.

Na vybavenie akejkožvek reklamácie má prevádzkovatež 30 dní od jej písomného podania zákazníkom.

Na vybavenie akýchkožvek písomností , reakcií na podnety, sažností a iných požiadaviek, má prevádzkovatež 30 dní od ich písomného podania zákazníkom.

8. Všeobecné záverečné ustanovenia

Všetky práva a povinnosti v obchodnom styku zákazníka s prevádzkovatežom sa okrem tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom SR a príslušnými ustanoveniami SR a EU.

Zákazník aj prevádzkovatež majú právo kedykožvek zruši registráciu zákazníka na tomto portále, čím táto zmluva stratí svoju platnos. Výpovedná lehota je 30 dní od písomného podania výpovede a vysporiadania všetkých vzájomných finančných záväzkov zákazníka a prevádzkovateža.

Prevádzkovatež môže jednostranne zruši registráciu zákazníkovi s okamžitou platnosou ak sú na to podmienky, vyplívajúce z nedodržania podmienok tejto zmluvy.

Výpoveď tejto zmluvy, alebo okamžité zrušenie prístupu do zákazníckej zóny portálu zákazníkovi, nemá vpliv na zmluvné vzahy uzavreté medzi zákazníkom a tretími stranami počas platnosti tejto zmluvy, ani na vykonatežnos všetkých práv a povinností, stanovených týmito zmluvnými vzahmi.

Zákazník aj prevádzkovatež sa zaväzujú spĺňa si svoje vzájomné záväzky, vyplívajúce z tejto zmluvy bez otážania a dobrovožne. Akékožvek prípadné spory sa zaväzujú rieši v prvom rade osobnou dohodou a v najhoršom prípade mediáciou.

Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom vyplnenia a odoslania registračného formulára zákazníka na spracovanie a následného potvrdenia registrácie zákazníkom.

Zobrazi komentáre k článku (0)

Spä do zoznamu

Záverečná čas stránky: